دانشگاه پیام نور استان یزد
کد کاربر
رمز
 
 
 
 
جهت بهره برداری از سامانه اتوماسیون اداری دیدگاه خواهشمند است لینکهای ذیل را به دقت مطالعه فرمائید: 
 
1- راهنمای تنظیمات رایانه شخصی کاربر
  
 
2- فیلم آموزشی سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>